CSW West

Dynamic Report

Soubor velmi užitečných sestav z ekonomických a skladových modulů Money S3

Nejprodávanější nadstavba Money S3 z dílny JetSoft.

Dynamic Report je soubor přehledových sestav pracujících online nad daty Money S3. Veškeré reporty vynikají především svou rychlostí, množstvím vstupních filtrů a možnostmi volitelného seskupování, přehledností a možností exportu do mnoha formátů pro další zpracování. K dispozici jsou formáty MS Excel a MS Word, txt formát a chystá se PDF formát a export do mailu.

Většina sestav v Dynamic Reportu byla tvořena na základě požadavků klientů s ohledem na maximální využití dat Money S3 a preciznost jejich publikování. Dynamic Report od verze 2 obsahuje vylepšené reporty předchozí verze a zcela nové reporty, které určitě stojí za pozornost.

Obsahuje reporty:
Modul účetnictví
  • Saldo
Tato sestava obdobně jako saldo v Money S3 zachycuje nevyrovnané položky na saldokontních účtech. Oproti Money je však nesrovnatelně rychlejší, přehlednější a má větší možnosti filtru a výstupů.
   • Vstupní filtr
Vůči Money S3 je zde navíc možnost tisknout saldo dle středisek, činností a zakázek. Můžete si také vybrat saldo za více firem než jednu.
   • Rychlost
Rychlost je jednou z hlavních výhod salda v Dynamic Reportu. Ve srovnání s Money S3 je saldo z Dynamic Reportu rychlejší v řádů 10-ti násobků. Navíce se Vám nemůže stát, že generování a následným prohlížením salda budete blokovat ostatní uživatele pracující v síti
   • Přehlednost
Základním prvkem vedoucí k daleko lepší přehlednosti je členění záznamů dle saldokontního účtu, dále dle adresy (IČO) a následně dle otevřených párovacích symbolů. Jednoduchou volbou je možné členění změnit na strukturu Adres-saldokontní účet, což přinese ucelený přehled vztahů s danou adresou. Další možností je rychlé fulltext vyhledávání ve výsledném reportu. Užitečnou funkcí je také možnost seskupit záznamy salda dle párovacího symbolu, případně dle čísla dokladu, čímž výrazně snížíme počet řádků v případě rozúčtovaných faktur apod. Za zmínku stojí i možnost generovat saldo včetně historie již vyrovnaných případů, což pomáhá případnému dohledávání a kontrole.
   • Saldo v cizí měně
Toto je funkce, která v Money S3 úplně chybí. Díky této sestavě je možné generovat saldo s údaji v cizí měně současně s hodnotami v Kč. Díky této funkci se dají dohledávat nezaúčtované kurzové rozdíly a další nesrovnalosti.
   • Zaúčtování
  Zdrojem dat pro tuto sestavu je především účetní deník Money S3 a tabulky prvotních dokladů. Sestava slouží pro přehledy nákladů a výnosů dle různých kritérií a filtrů. Ideální je pro analýzu středisek, činností, zakázek a konkrétních nákladových a výnosových účtů. Sestavu je možné vytisknout s detailem, který obsahuje veškeré řádky odpovídající filtru, nebo detail potlačit a tak získat sumární údaje. Report navíc umožňuje volitelné seskupení záznamů se součty. Tato sestava je jak stvořena pro export do XLS a další zpracování
  Modul fakturace a pohledávky/závazky
   • Položky faktur
  Tisková sestava se zaměřuje na přehled fakturovaných položek (vystavené faktury) a položek na přijatých fakturách. Tuto sestavu ocení ti, kteří fakturují neskladové položky (například služby), případně ti, kteří fakturují zboží na základě skladových dodacích listů a potřebují přehled z faktur.
    • Filtr a volby seskupení
  Variabilita filtru a možnost seskupení u této sestavy vede k mnoha pohledům na sledovaná data. U období za které se sestava generuje je možné zadat zda se jedná o datum zdanitelného plnění, nebo datum úhrady, což využijete při přípravě podkladů pro odměny prodejců. Filtrovat je dále možné dle číselné řady dokladů, adres, středisek, zakázek i činností. Dle katalogu a popisu je možné také filtrovat a to buď fulltextově, nebo od začátku textového řetězce. Seskupení záznamů nabízí dvouúrovňové členění, nabízející velkou škálu přehledů.
    • Pohledávky a závazky
   Jedná se o sestavu podobnou sestavě „Stav závazků a pohledávek ke dni“ v Money S3 s několika důležitými vylepšeními. Hlavní výhodou je možnost volby seskupení dokladů dle adresy, středisek, zakázek, činností, měny a hlavně dle počtu dní po splatnosti. Díky této funkci jste schopni vytisknout jeden report pohledávek, nebo závazků (často požadovaný bankami)´se všemi doklady rozdělenými dle počtu dní po splatnosti. Intervaly dní po splatnosti jsou uživatelsky definovatelné. Pokud si zaškrtnete volbu „Report za zákazníky“ získáte ucelený přehled, kde budete mít v jednom řádku adresu s údaji jejich celkových pohledávek/závazků, ve splatnosti, po splatnosti a sumy dle nastavených intervalů po splatnosti. Řazení dokladů v rámci skupiny je také volitelné a navíc je možné doklady vynechat a nechat zobrazit pouze celkové hodnoty. Tuto sestavu je také možné použít pro podklady k zápočtům.
    • Odsouhlasení pohledávek
   Pokud na konci roku musíte tvořit dopisy s odsouhlasením pohledávek k 31.12., využijte této sestavy v Dynamic Reportu. Ke stanovenému datu Vám vygeneruje dopisy pro každého dlužníka zvlášť, s předpřipravenými texty, které se dají upravit. Stačí orazit, podepsat a poslat.
    • Bonus
   Tato sestava slouží k dodatečnému výpočtu bonusů u faktur uhrazených do stanoveného limitu dní po splatnosti. Kdo dává dodatečnou slevu v případě včasné úhrady, určitě tuto sestavu ocení. Limit dní po splatnosti i % sazba bonusu z celkové částky jsou definovatelné. Filtrovat je možné dle datumů, číselných řad i odběratelů.
    • Finanční služby
   Report finanční služby vypočítává poplatek (finanční službu) za prodlouženou splatnost nad rámec běžných podmínek. Parametry jsou definovatelné. Filtry jsou stejné jako u sestavy Bonus
    • Úrok z prodlení
   Report slouží pro výpočet úroku z prodlení uhrazených faktur. Nastavit je možné % denní úrok i počet tolerovaných dní po datu splatnosti. Filtrovat je možné dle datumů, číselné řady, nebo odběratele. Při výpočtu částky úroku se samozřejmě zohledňují částečné platby.
   Jednoduché účetnictví
    • Účetní pohyby
   Sestava čerpá data z peněžního deníku. Dokáže udělat přehled jednotlivých účetních pohybů za určité období s možností seskupení dle zkraty pohybu a dále dle střediska, nebo naopak. Ve vstupním filtru je možné zvolit střediska, zakázky, činnosti, nebo pohyby za které se má report vygenerovat. Zaškrtnutí volby „Bez detailu“ se zobrazí pouze celkové částky.
   Skladové hospodářství
    • Stav dodávky
   Report stav dodávky je první ze série sestav čerpající údaje ze skladového hospodářství Money S3. Dodávkou se zde myslí konkrétní příjmový skladový doklad jako například příjemka, přijatá faktura, nebo přijatý dodací list. Zadáním čísla dokladu a data ke kterému se má stav dodávky spočítat Vám program řekne jaké zboží k zadanému datu z patřičné dodávky na skladě zbývá. Report obsahuje údaje o dodavateli od kterého se zboží naskladnilo, soupis karet, které se dokladem přijímaly, údaje o množství, cenách a zbývajícím počtu ke dni. Součástí reportu je i vyčíslení celkové i zbývající hodnoty dodávky.
    • Stav zásob ke dni
   Stav zásob ke dni je novinkou a jedním z hlavních trháků nové verze Dynamic Reportu. Jeho předností je především skutečnost, že je mnohonásobně rychlejší než sestava stavu zásob z Money S3 (cca 15x). Oceníte také možnost volby seskupení Sklad-karta, nebo Karta-sklad. Před generování sestavy je možné filtrovat skladové karty dle skladu, skladové skupiny, katalogu, názvu a dalších údajů. Výsledná sestava obsahuje údaj o počtu MJ a pořizovací ceně za MJ a celkem. Volitelně je možné zobrazit zásoby ve struktuře tak jak jsou ve skladech, nebo v hierarchii Karta-sklad, která Vám nabídne soupis skladů na kterých se zásoba vyskytuje s údaji o počtu MJ a pořizovacích cenách.
    • Skladové pohyby
   Další silnou sestavou nového Dynamic Reportu je přehledová sestava skladových pohybů. Pomocí tohoto reportu je možné analyzovat veškeré skladové pohyby jako jsou skladové příjmy a výdeje, prodej, převod, příjem z výroby, příjem z kompletace, výdej do výroby a výdej na kompletaci. Veškeré skladové pohyby je možné také rozdělit dle dokladů, kterými vznikly. Filtrovat je možné dle skladů, skladových skupin, atributů skladových karet jako je název, katalog a další. Důležitým prvkem je možnost filtrovat dle účtů MD a D ve skladových položkách, což přispívá ke kontrole zaúčtování skladových pohybů při metodě A. Výsledná sestava obsahuje maximum údajů, které lze ze skladových pohybů a souvisejících databází vyčíst. Nechybí informace o počtu MJ, pořizovací i prodejní ceně, adrese, názvu, katalogu, účtech MD a D a dalších. K dispozici je dvouvrstvé seskupení, které se dá navolit z mnoha údajů. Jako první zvolím například seskupení dle adresy a následně nechám seskupit dle skladové karty. Získáme tak mnoho zajímavých přehledů. TIP: Vhodným filtrem, kde nastavíme typ pohybu – například příjem a následnou volbou seskupení dle účtu MD jsme ve výsledném reportu schopni rychle zkontrolovat správnost účtování na účtech 132, 112 apod.

   Ceník

   ProduktCena
   První licence 3 490 Kč
   Licence na další PC 1 000 Kč
   Upgrade z verze 1 na verzi 2 1 390 Kč
   Upgrade licence na další PC 500 Kč
   Upgrade z verze 2 na verzi 3 790 Kč
   * Výše uvedené ceny jsou bez DPH